top of page
Zoeken
  • olierook98

Wij Weimar: resultaten en hoe nu verder?

Wij Weimar komt op stoom in het pand aan de Weimarstraat. Visie op de

Weimarstraat, buurtgroepen komen bijeen,de Groene groepen zijn aan de slag,

Vrouwengroep Zorgen voor morgen ontvangt veel vrouwen, 5 AED cursussen vonden

plaats, de communitybuilder Eric gooit zijn buurtnet uit.


Resultaten van de initiatiefgroep Wij Weimar.

Wij Weimar wilde vanaf de start werken aan draagvlak in de buurt. Op zoek gaan

naar groepen die gebruik wilden maken van het pand, zodat dit pand een soort

buurtbroednest van initiatieven gaat worden. Daarnaast ontwikkelde de groep

samen met buurtbewoners en winkeliers een visie op langere termijn voor de

winkelstraat met een onderscheid naar de drie verschillende delen van de straat. Er

werd op het zomerfestival een kleine enquete ( 32 deelnemers) gehouden over deze

visie. Deze enquete gecombineerd met de resultaten van vele gesprekken met

passanten, buurtbewoners, winkeliers en politici,leverde op hoofdlijnen van sfeer,

verkeersinrichting, terrassen en openingstijden duidelijke conclusies op. Met name

voor het eerste deel tussen Valkenboslaan en Beeklaan valt veel te verbeteren op

alle vlakken. Er is overeenstemming over een betere, meer op fietsers en

voetgangers gerichte inrichting van de straat, een gevarieerder winkelbestand en het

uitbreiden van terrassen. Zie voor de uitslag op de website www.wijweimar.nl De

zaterdagmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur fungeerde als inloopmidddag. Meer dan

30 mensen uit de buurt meldden zich om “iets” te gaan doen in de buurt; van het ter

beschikking stellen van kunst voor een tentoonstelling, het verlenen van hand en

spandiensten in de winkel tot het aanbieden van een gratis AED cursus en het

opzetten van een wijkarchief. Dat is een goed begin. Heel wat groepen houden hun

besprekingen in het pand: Initiatiefgroep toekomst Regentesesplein, De Groene

Regentes, bestuur De Nieuwe Regentes, politieke partijen en er vinden legio

eenmalige bijeenkomsten plaats. Wij Weimar houdt ook voeling met de Stichting

Mafuganova, die zeer actief is in het volgen van bestemmingsplannen,

vergunningenbeleid en ondermijnende activiteiten en met burgers, die verontrust

zijn over ontwikkelingen in hun buurt. In eerste instantie richt Wij Weimar zich op de

noodzakelijk positieve ontwikkelingen. Maar uiteraard zijn zij niet blind voor de

negatieve kant. Ze ondersteunden de roep om een onderzoek naar ondermijning in

en rond de Weimarstraat. Inmiddels gaat het Gemeentebestuur in opdracht van de

Raad een ondermijningsonderzoek uitvoeren.


Resultaten vaste gebruikers

Stichting Zorgen voor Morgen met de bestuursleden Aynur Dogan en Monique Bolan

houden sinds februari inloopspreekuur op de woensdagmiddag en vrijdagmiddag.

Hulpvragen van vrouwen worden opgepakt via verwijzingen en er is aandacht voor

sociale activiteit. Daarnaast organiseerden zij themabijeenkomsten rond mantelzorg,

spookburgers, armoede, digitalisering en er werd samen gegeten. Op 8 maart namen

60 vrouwen deel aan de internationale vrouwendagviering. Nieuwe thema’s in het

najaar: voorlichting GGD over stress, Pro Demos over burgerschap. Alle

dienstverlening is gratis. Kijk op hun website.

Community Builder voor Segbroek Eric Borst hield op elke dinsdagmorgen een vrije

inloop voor buurtbewoners. Er komen regelmatig mensen binnenlopen.Hij plant ook

zijn afspraken met partners en wijkbewoners in het Buurtlab. Recent hield hij een

inloopavond voor jongeren uit ReVa ( 12 bezoekers) Na de zomer start er een

taalcursus voor Poolse mannen in het pand. Hij wil in het najaar ook met ZZP-ers uit

een naburige straat een thuiswerkochtend met hen organiseren. Vanaf september is

hij op de maandagochtend vast in het pand aanwezig.

Donderdag is Groene Donderdag in het pand: spreekuren van De Groene Regentes,

van de VVE balie, van Duurzaam Den Haag en van Hou van je huis. Ondersteuning

van de vergroening van buurt en huis wordt concreet aangeboden via

energiecoaches.De Groene Regentes organiseert scholingen en vergadert in het

pand.


Hoe verder met Wij Weimar?

De “mannen” van Wij Weimar gaan uit van verdere uitbreiding van activiteiten in

en om het pand. Er is nog ruimte genoeg en het Wijklaboratorium heeft nog

anderhalf jaar de beschikking over dit pand. Wat zou het mooi zijn als de functie van

het pand in 2020 zo vitaal is, dat voortzetting van het initiatief onontkoombaar is.

Binnenkort gaat ook een club bewoners aan de slag met de opbouw van een

Buurtarchief ReVa. De visieclub gaat met haar resultaten van de enquête de wijk in

en er komen nieuwe tentoonstellingen van kunstenaars/fotografen in de wijk. Een

ieder die zich geroepen voelt om daadwerkelijk een steentje bij te dragen kan zich

melden via de inloop op zaterdagmiddag of via de website van Wij Weimar. Samen

sterker staan voor een betere buurt is nog steeds actueel!


Aad van Schie

17 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page